یاران خراسانی ؛ جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی خراسان رضوی

یاران خراسانی ؛ جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی خراسان رضوی

ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی خراسان رضوی با هدف متشکل کردن فعالان فرهنگی اجتماعی استان؛ جهت تحقق هم افزایی، توانمندسازی، انتقال تجربیات و رسی...