گروه های تجزیه طلب مستقر در اقلیم، از همکاری با صدام تا حمله به عشایر کرد

گروه های تجزیه طلب مستقر در اقلیم، از همکاری با صدام تا حمله به عشایر کرد

گروه های تجزیه طلب مستقر در اقلیم، از همکاری با صدام تا حمله به عشایر کرد، کارنامه‌ای آغشته به خون... : نيک رو : https://www.nikru.ir/arts%...