پیگیری حقابه ایران از هیرمند

پیگیری حقابه ایران از هیرمند

شبکه یک - 30 اردیبهشت 1402- 14:00 |حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور در افغانستان گفت: گروه بررسی حقابه ایران از هیرمند در انتظار دریافت مجوز بازدید از ا...