گفت وگو با مدیرعامل بقراط: قطعی برق پلتفرم های سلامت را با مشکل مواجه می کند

گفت وگو با مدیرعامل بقراط: قطعی برق پلتفرم های سلامت را با مشکل مواجه می کند

بقراط به عنوان پلتفرم سلامت آنلاین ایده راه‌اندازی بیمارستان مجازی را در پر می‌پروراند. بنیان‌گذاران این پلتفرم می‌خواهند در عرض مدت کوتا...