شعر شهریار جریان ساز بود

شعر شهریار جریان ساز بود

زیبا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی در نشست روز شعر و ادب فارسی، نکوداشت استاد شهریار، با تاکید بر اینکه شعر شهریار جریان‌ساز بود، گفت: در غ...
احیای فرهنگ نیازمند به سرمایه گذاری مادی است

احیای فرهنگ نیازمند به سرمایه گذاری مادی است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری مادی برای احیای فرهنگ، گفت: اگر در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری مادی انجام نشود و سعی ب...