رادیو مهرآوا تقدیم می کند: نمایش طنز «مجنون بی پول»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: نمایش طنز «مجنون بی پول»

بازیگران: الهه سامانی، شقایق مهرابی، نهال حاجیان، مهدی آبادیان | نویسنده و دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهن...
نمایش طنز «مثل فوتبال» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

نمایش طنز «مثل فوتبال» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

گوینده، نوشته، میکس و دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشاورز | کاری از رادیو...
نمایش طنز «نمایش کنکور» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

نمایش طنز «نمایش کنکور» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

بازیگر: نهال حاجیان | نوشته، میکس و دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشاورز |...
نمایش طنز «خواهران عجیب و غریب» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

نمایش طنز «خواهران عجیب و غریب» (طنزآوا) | رادیو مهرآوا

بازیگران: مرضیه جعفری پور، شقایق مهرابی، پریسا برزگران | نوشته، میکس و دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و...
نمایش طنز «اول شما!» (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نمایش طنز «اول شما!» (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگران: حمید حسینی، نهال حاجیان | نوشته و میکس: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشا...
نمایش طنز خونه لرزونی | رادیو مهرآوا

نمایش طنز خونه لرزونی | رادیو مهرآوا

نوشته و ادیت: حمید حسینی | بازیگر: پریسا برزگران | دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبی...
نمایش طنز بی جنبه ها خوشبخت نمی شوند | رادیو مهرآوا

نمایش طنز بی جنبه ها خوشبخت نمی شوند | رادیو مهرآوا

نوشته و ادیت: حمید حسینی | بازیگر: حمید حسینی، مرضیه جعفری پور | دبیربخش: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه...