ماموریت دور کره زمین تمام شد

ماموریت دور کره زمین تمام شد

ناو گروه ارتش جمهوری اسلامی متشکل از ناوشکن تماما ایرانی دنا و ناو بندرمکران پس از اتمام ماموریت دور کره زمین در آبهای سرزمینی در بندرعباس پهلو گرفتند. خبرنگ...