بخشنامه جدید دولت عربستان برای حج عمره

بخشنامه جدید دولت عربستان برای حج عمره

شرط واکسیناسیون برای حج عمره لغو شد. : نيک رو : https://www.nikru.ir/economy/civil مقامات عربستان بخشنامه‌های جدیدی برای متقاضیان شرکت ...