حضور " سردار ادیبی، مسئول راهیان نور کشور"  در رادیو سرو 1400/12/18

حضور " سردار ادیبی، مسئول راهیان نور کشور" در رادیو سرو 1400/12/18

حضور "سردار ادیبی، مسئول راهیان نور کشور " در رادیو سرو مورخ 1400/12/18، در رادیو سرو ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره ۳ را به سامانه ۰۲۱۷۷...