تولید تجهیزات مراکز تلفن تحت شبکه

تولید تجهیزات مراکز تلفن تحت شبکه

شبکه یک- 4 خرداد 1402- 21:00 | شرکتی دانش‌بنیان موفق به تولید تجهیزات مراکز تحت شبکه مخابراتی شدند. تجهیزاتی که هم‌اکنون بخش زیادی از نیاز تجهیزا...