"ایمان آهنگر" مسئول مدرسه ماه

"ایمان آهنگر" مسئول مدرسه ماه

روایت پیچ و خم های فرهنگی در «کرسی» «کرسی » ، سلسله نشست های تخصصی است که در آن، مسیر پر پیچ و خم کار فرهنگی، از زبان اساتید و باتجر...