مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 21 الی 27 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 21 الی 27 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 21 الی 27 مرداد ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402 اداره کل...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 الی 10 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 الی 10 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 4 الی 10 شهریور ماه 1402 اداره کل روابط...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 11 الی 17 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 11 الی 17 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 11 الی 17 شهریور ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 18 الی 25 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 18 الی 25 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 18 الی 25 شهریور ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7 الی 13 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7 الی 13 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 7 الی 13 مرداد ماه 1402 اداره کل روابط ...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402 اداره کل رو...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 17 الی 23 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 17 الی 23 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 17 الی 23 تیرماه 1402 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 الی 30 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 الی 30 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 24 الی 30 تیرماه 1402 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (3 الی 9 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (3 الی 9 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 3 الی 9 تیرماه 1402 اداره کل روابط عموم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 الی 16 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 الی 16 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 10 الی 16 تیرماه 1402 اداره کل روابط ع...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (6 تا 13 خرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (6 تا 13 خرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 6 تا 13 خرداد ماه 1402 اداره کل روابط ع...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (13 تا 19 خرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (13 تا 19 خرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 13 تا 19 خرداد ماه 1402 اداره کل روابط ...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (20 تا 26 خرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (20 تا 26 خرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 16 تا 26 اردیبهشت ماه 1402 اداره کل روا...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (27 خرداد تا 3 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (27 خرداد تا 3 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 27 خرداد تا 3 تیرماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (30  اردیبهشت تا 5 خرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (30 اردیبهشت تا 5 خرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 30 اردیبهشت تا 5 خرداد ماه 1402 اداره ...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 9 تا 15 اردیبهشت ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 9 تا 15 اردیبهشت ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 9 تا 15 اردیبهشت ماه 1402 اداره کل روا...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (26 فروردین تا 4 تا 8 اردیبهشت ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (26 فروردین تا 4 تا 8 اردیبهشت ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 26 فروردین تا 4 تا 8 اردیبهشت ماه 1402 ...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (16 تا 26 اردیبهشت ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (16 تا 26 اردیبهشت ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 16 تا 26 اردیبهشت ماه 1402 اداره کل روا...
شب های موسیقی سنتی خراسان شمالی

شب های موسیقی سنتی خراسان شمالی

مجله تصویری «شب‌های موسیقی سنتی خراسان شمالی » ️«شب‌های موسیقی سنتی» بجنورد به همت حوزه هنری خراسان شمالی، خردادماه سال جار...
ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی

آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 19 تا 25 فروردین ماه 1402 اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (26 فروردین تا 3 اردیبهشت ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (26 فروردین تا 3 اردیبهشت ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 26 فروردین تا 3 اردیبهشت ماه 1402 داره...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( یکم تا هفتم بهمن ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( یکم تا هفتم بهمن ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! یکم تا هفتم بهمن ماه 1401 اداره کل روا...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 8 تا 14 بهمن ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 8 تا 14 بهمن ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 8 تا 14 بهمن ماه 1401 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 15 تا 22 بهمن ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 15 تا 22 بهمن ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 15 تا 22 بهمن ماه 1401 اداره کل روابط ع...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 تا 16 دی ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 تا 16 دی ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 10 تا 16 دی ماه 1401 اداره کل روابط عمو...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 تا 30 دی ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 تا 30 دی ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 24 آذر تا 30 دی ماه 1401 اداره کل روابط...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 26  آذر تا 2 دی ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 26 آذر تا 2 دی ماه 1401)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 26 آذر تا 2 دی ماه 1401 اداره کل رو...
مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 5 تا 11 آذر  ماه 1401)

مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 5 تا 11 آذر ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 5 تا 11...
مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 12 تا 18 آذر  ماه 1401)

مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 12 تا 18 آذر ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 12 تا 1...
مجله تصویری جام جهانی 2022

مجله تصویری جام جهانی 2022

چهاردهم آذر ماه 1401 صعود سه شیرها/ محرومیت نه با کارت قرمز این بار با اسلحه!/ امپایه رکورد خودش را شکست!
مجله تصویری جام  جهانی ۲۰۲۲

مجله تصویری جام جهانی ۲۰۲۲

نهم آذر ۱۴۰۱ رویای ما تکمیل نشد!/ وداع غم‌انگیز گرت بیل/گل می‌خواستیم ولی آزمون را بیرون بردیم
مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 21 تا 27 آبان ماه 1401)

مجله تصویری اخبارجهاددانشگاهی ( 21 تا 27 آبان ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 21 ت...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 14 تا 20 تیر ماه 1401)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 14 تا 20 تیر ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 14 ت...
مجله تصویری جام جهانی ۲۰۲۲

مجله تصویری جام جهانی ۲۰۲۲

اول آذر ماه ۱۴۰۱ شوک جهانی با شکست غیرمنتظره آرژانتین روز گل‌های مردود مسی با پای مصدوم گل کاشت
#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ( 22 تا 28 مرداد ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ( 22 تا 28 مرداد ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 22 تا 2...
#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ( 1 تا 7 مرداد ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ( 1 تا 7 مرداد ماه 1401)

#مجله_تصویری_اخبارجهاددانشگاهی ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 1 تا...
جزء حلقه حفاظت امام (ره) بودم

جزء حلقه حفاظت امام (ره) بودم

جزء حلقه حفاظت امام (ره) بودم خاطره حاج_محمد_نوروزی در برنامه_محیا از روز بازگشت امام راحل به ایران : با تعدادی از اعضاء هیئت فاطمیون تهران جزء حلقه حفاظت ام...
منظور  رهبر_انقلاب از جمله "مداحی موسیقی پاپ نیست" چه بود؟

منظور رهبر_انقلاب از جمله "مداحی موسیقی پاپ نیست" چه بود؟

منظور رهبر_انقلاب از جمله "مداحی موسیقی پاپ نیست" چه بود؟ مصداق سازی بر اساس این جمله جفا در حق این کلام است گفت و گوی محمد رسولی با حاج_کاظم_غفارن...
نحوه انتخاب مداحان برای اجرا در بیت رهبری

نحوه انتخاب مداحان برای اجرا در بیت رهبری

نحوه انتخاب مداحان برای اجرا در بیت رهبری بخشی از گفت و گوی حجت الاسلامـ شیخ_مصطفی_کرمی با حاج_مرتضی_طاهری رییس هیئت مدیره خانه مداحان در دومین قسمت برنامه_م...
مجله تصویری دومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

مجله تصویری دومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

دومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰ با حضور همزمان وزرای نفت و کشور شروع به کار کرد. امضای سه تفاهم‌نامه و یک قرارداد بین...
مجله تصویری سومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

مجله تصویری سومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

سومین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰ با بازدید مدیرعامل مترو تهران به طور رسمی شروع به کار کرد و حسن ختام آن برگزاری مراسم معرف...
مجله تصویری آخرین روز نمایشگاه بزرگ جهاددانشگاهی

مجله تصویری آخرین روز نمایشگاه بزرگ جهاددانشگاهی

نمایشگاه بزرگ جهاددانشگاهی در حالی آخرین روز خود را پشت سر گذاشت که معاون علمی و فناوری رییس جمهور، وزیرآموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد و تعداد زیادی از مسئ...
مجله تصویری اولین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

مجله تصویری اولین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰

نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی۱۴۰۰ روایتی از نمای نزدیک است که نشان می‌دهد چگونه یک‌نهاد برخاسته از بطن انقلاب اسلامی در جدول ...