ماموریت دور کره زمین تمام شد

ماموریت دور کره زمین تمام شد

ناو گروه ارتش جمهوری اسلامی متشکل از ناوشکن تماما ایرانی دنا و ناو بندرمکران پس از اتمام ماموریت دور کره زمین در آبهای سرزمینی در بندرعباس پهلو گرفتند. خبرنگ...
بازگشت به وطن پس از دنیاگردی

بازگشت به وطن پس از دنیاگردی

صبح امروز ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی پس از هشت ماه و به اتمام رساندن ماموریت دور کره زمین وارد آبهای سرزمینی ایران شدند. به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا این نا...
روز شماری برای اتمام ماموریت

روز شماری برای اتمام ماموریت

ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی در ادامه مسیر خود در آبهای شمال اقیانوس هند به سمت آبهای سرزمینی ایران هستند. این ناوگروه متشکل از ناوشکن تماما ایرانی دنا و ناوبن...