ویدئوای با متن لایحه تشکیل سازمان بازرگانی موجود نیست