درگاه ملی مجوزهای کسب و کار

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار

شبکه یک - 2 شهریور 1401- 14:00| یکی از وعده‌های دولت سیزدهم که حالا به یک سالگی رسیده شفاف‌سازی، مبارزه با فساد اداری و حذف امضاهای طلایی بود. اجرا...
اصول 12 گانه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی  در شهرستان شهریار اجرایی شود !!!!

اصول 12 گانه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در شهرستان شهریار اجرایی شود !!!!

اصول 12 گانه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در شهرستان شهریار اجرایی شود !!!!