تبریک نوروزی نخست وزیر کانادا به مردمان فرهنگ ایران زمین

تبریک نوروزی نخست وزیر کانادا به مردمان فرهنگ ایران زمین

تبریک نوروزی نخست وزیر کانادا به مردمان فرهنگ ایران زمین به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه : خبرگزاري نيک رو : https://www.nikru.ir/world/f...