حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک

حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک

حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک