بررسی نمادهای "دتوزیع" و "دشیمی"

بررسی نمادهای "دتوزیع" و "دشیمی"

در ششمین قسمت از نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، فرید عباسی (تحلیلگر مجموعه همیار سرمایه) به بررسی دو شرکت توزیع دارو ...