تیزر مسابقه سعید ایران

تیزر مسابقه سعید ایران

تیزر مسابقه سعید ایران از 14 آذر تا 14 دی ماه 1402 اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 آذر  تا 10 آذر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 آذر تا 10 آذر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 4 آذر تا 10 آذر ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 27  آبان تا 3 آذر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 27 آبان تا 3 آذر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 27 آبان تا 3 آذر ماه 1402 اداره کل روا...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 20 تا 27 آبان ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 20 تا 27 آبان ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 20 تا1 27 آبان ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 13  تا 19 آبان ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 13 تا 19 آبان ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 13 تا1 9 1 آبان ماه 1402 اداره کل روا...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 29 مهر الی5 آبان ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 29 مهر الی5 آبان ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 29 مهر الی 5 آبان ماه 1402 اداره کل رو...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 22 الی28مهر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 22 الی28مهر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 22 الی 28 مهر ماه 1402 اداره کل روابط ع...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 15 الی21 مهر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 15 الی21 مهر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 15 الی 21 مهر ماه 1402 اداره کل روابط ع...
حضور رییس جهاددانشگاهی در برنامه زنده گفتمان هفته از سیمای مرکز سمنان

حضور رییس جهاددانشگاهی در برنامه زنده گفتمان هفته از سیمای مرکز سمنان

دکتر حسن مسلمی‌نائینی رییس جهاددانشگاهی 20 مهر ماه 1402 در سفر به استان سمنان در برنامه زنده گفتمان هفته از سیمای مرکز استان حضور یافت و تشریح فعالیت ه...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7الی14 مهر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7الی14 مهر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 7 الی 14 مهر ماه 1402 اداره کل روابط ع...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 1  الی7  مهر ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 1 الی7 مهر ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 1 الی 7 مهر ماه 1402 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 26 الی 31 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 26 الی 31 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 26 الی 31 شهریور ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 21 الی 27 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 21 الی 27 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 21 الی 27 مرداد ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 28 مردا الی 3 شهریور ماه 1402 اداره کل...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 الی 10 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 4 الی 10 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 4 الی 10 شهریور ماه 1402 اداره کل روابط...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 11 الی 17 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 11 الی 17 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 11 الی 17 شهریور ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 18 الی 25 شهریور ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 18 الی 25 شهریور ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 18 الی 25 شهریور ماه 1402 اداره کل رواب...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7 الی 13 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 7 الی 13 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 7 الی 13 مرداد ماه 1402 اداره کل روابط ...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 31 تیر لی 6 مرداد ماه 1402 اداره کل رو...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 17 الی 23 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 17 الی 23 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 17 الی 23 تیرماه 1402 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 الی 30 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 24 الی 30 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 24 الی 30 تیرماه 1402 اداره کل روابط عم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (3 الی 9 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی (3 الی 9 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 3 الی 9 تیرماه 1402 اداره کل روابط عموم...
مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 الی 16 تیرماه 1402)

مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی ( 10 الی 16 تیرماه 1402)

ببینید| نگاهی به اخبار هفته گذشته جهاددانشگاهی آخرین اخبار این نهاد را در مجله تصویری اخبار جهاددانشگاهی مرور کنید! 10 الی 16 تیرماه 1402 اداره کل روابط ع...
سخنرانی رییس جهاددانشگاهی در پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران

سخنرانی رییس جهاددانشگاهی در پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران

در آستانه شانزدهم مردادماه، چهل و سومين سالگرد تشكيل جهاددانشگاهی، دكتر حسن مسلمی نائينی رييس این نهاد به عنوان سخنران پيش از خطبه‌های نماز جمعه 13 مردا...
گزارش صدا و سیما از نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش صدا و سیما از نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدا و سیما روز دوشنبه 13 شهریورماه در بخش های مختلف خبری، گزارشی ویژه از نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنان دکتر حسن مسلمی نائ...
پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (3)

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (3)

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (3)
گزارش ویژه برنامه درایران شبکه جام جم از چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

گزارش ویژه برنامه درایران شبکه جام جم از چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

برنامه درایران شبکه جام جم به مناسبت چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، در گزارشی ویژه به معرفی اقدامات امیدآفرین این نهاد پرداخت.
مروری کوتاه بر گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی

مروری کوتاه بر گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی

گردهمایی روسای واحدهای سازمانی این نهاد سه‌شنبه 17 مردادماه با حضور رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس جهاددانشگاهی، معاونان، روسای واحدهای سازمانی و مدیران...
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل این نهاد از جهاددانشگاهی به عنو...
برپایی میز خدمات پزشکی جهاددانشگاهی در نماز جمعه تهران

برپایی میز خدمات پزشکی جهاددانشگاهی در نماز جمعه تهران

به مناسبت آغاز چهل و چهارمین سال فعالیت جهاددانشگاهی، میزخدمات پزشکی این نهاد در زمینه‌های غربالگری سلامت و مشاوره ناباروری و بیماری‌های زنان در نم...
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در یک نگاه

مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در یک نگاه

مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جهاددانشگاهی، رییس جهاددانشگاهی و برخی از مسئولان لشکری و کش...
حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز

حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز

حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز به مناسبت 16 مرداد 1402 چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
گزارش برنامه فوتون شبکه چهار از نشست خبری رییس جهاددانشگاهی

گزارش برنامه فوتون شبکه چهار از نشست خبری رییس جهاددانشگاهی

گزارش برنامه فوتون شبکه چهار از نشست خبری رییس جهاددانشگاهی به مناسبت 16 مرداد 1402 چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
تشریح طرح اصلاح نژاد دام های سبک و سنگین توسط جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز

تشریح طرح اصلاح نژاد دام های سبک و سنگین توسط جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز

طرح اصلاح نژاد دام های سبک و سنگین جهاددانشگاهی در برنامه ایران امروز توسط دکتر شیرازی از پژوهشگران ابن سینا به مناسبت چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی ...
طراحی و ساخت سیستم کمک ناویصری روشنایی فرودگاهی در برنامه ایران امروز

طراحی و ساخت سیستم کمک ناویصری روشنایی فرودگاهی در برنامه ایران امروز

معرفی دستاورد جهاددانشگاهی خواجه نصیر در زمینه طراحی و ساخت سیستم کمک ناویصری روشنایی فرودگاهی
پوستر موشن چهل و سومین سالگرد جهاددانشگاهی

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد جهاددانشگاهی

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد جهاددانشگاهی - شماره2
افتتاح اولین واحد تولید کربن فعال از قیرطبیعی کشور توسط جهاددانشگاهی

افتتاح اولین واحد تولید کربن فعال از قیرطبیعی کشور توسط جهاددانشگاهی

ببینید| گزارش صداو سیما از افتتاح اولین واحد تولید کربن فعال از قیرطبیعی کشور توسط جهاددانشگاهی ️صدا و سیما در گزارشی به افتتاح اولین واحد تولید کربن فعال ...
تیزر چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

تیزر چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

16 مرداد 1402 چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد
روایت روز دوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

روایت روز دوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

روایت روز دوم بیست و سومین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، وزیر علوم، تحق...
روایت روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

روایت روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

سومین روز بیست و سومین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران . جهاددانشگاهی در دو سالن 5 و 6 ...
روایت روز چهارم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

روایت روز چهارم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

چهارمین روز بیست و سومین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران . جهاددانشگاهی در دو سالن 5 و 6...
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

یست و سومین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران . جهاددانشگاهی در دو سالن 5 و 6 دستاوردهای ح...
پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (2)

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (2)

16 مرداد 1402 چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد
پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (1)

پوستر موشن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی (1)

16 مرداد 1402 چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد
| واگذاری ۴ ماموریت فناورانه به جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه

| واگذاری ۴ ماموریت فناورانه به جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه

️دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با ایرنا از واگذاری چهارماموریت فناورانه به این مجموعه از سوی مجلس شورای اسلامی ذیل برنامه هفتم توسع...
دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با استاندار گیلان و امضای تفاهم نامه همکاری

دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با استاندار گیلان و امضای تفاهم نامه همکاری

خبر تصویری در صدا و سیمای مرکز گیلان؛ شبکه باران با موضوع دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با استاندار گیلان و امضای تفاهم‌نامه همکاری ️رئیس جهاد دانشگاهی در ...
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت

نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت

حل چالش‌های صنعت نفت به کمک جهاددانشگاهی/ همکاری در زمینه توسعه فناوری شکافت هیدرولیکی برای ازدیاد برداشت از میادین نفت نشست مشترک دکتر حسن مسلمی نائین...
عملکرد شش ماهه اخیر جهاددانشگاهی

عملکرد شش ماهه اخیر جهاددانشگاهی

عملکرد شش ماهه اخیر جهاددانشگاهی تا تاریخ 31 خرداد ماه 1402 و حضور دکتر مسلمی نائینی در جهاددانشگاهی به عنوان ریاست این نهاد