نقش های زیبا از جنس طبیعت در جزیره هنگام

نقش های زیبا از جنس طبیعت در جزیره هنگام

نقش های زیبا از جنس طبیعت در جزیره هنگام
شهادت خبرنگار فلسطینی الجزیره در تیراندازی نظامیان صهیونیست

شهادت خبرنگار فلسطینی الجزیره در تیراندازی نظامیان صهیونیست

شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش نظامیان صهیونیست به جنین به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر جان خود را از دست داد. : پايگاه خب...