ویدئوای با متن توزیع روزانه 299 تن گوشت موجود نیست