دانشمندان تاثیر مصرف جهانی غذا بر گرمایش جهانی را بررسی کردند

دانشمندان تاثیر مصرف جهانی غذا بر گرمایش جهانی را بررسی کردند

مقاله‌ای که به تازگی در مجله علمی نیچر منتشر شده نشان می‌دهد تولید غذا به تنهایی می‌تواند گرمایش جهانی را از مرز خطرناک 1.5 درجه سانتی‌گر...