طلوع زمین با انرژی خورشیدی

طلوع زمین با انرژی خورشیدی

از زوجی که برای گرم ماندن خانه هایشان در بحران کمبود گاز یک خیابان در لندن را به نیروگاه خورشیدی تبدیل کرده اند تا ایران که می‌تواند با دو برابر بیشتر ا...
درد آلودگی هوا، درمان دارد

درد آلودگی هوا، درمان دارد

چرا با وجود بیش از 40 قانون و مصوبه مرتبط با آلودگی هوا و همچنین تصویب قانون هوای پاک از سال 1396، بحران آلودگی هوا سال به سال نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید ...