دی بی سی فارسی را در تلویزیون حکومتی ایران ببینید.

دی بی سی فارسی را در تلویزیون حکومتی ایران ببینید.

دی بی سی فارسی را در تلویزیون حکومتی ایران ببینید. جمعه ها ساعت 20 از شبکه دو سیما نشانی اینستاگرام:
تلویزیون دی بی سی فارسی را، از تلویزیون حکومتی ایران ببینید:

تلویزیون دی بی سی فارسی را، از تلویزیون حکومتی ایران ببینید:

تلویزیون دی بی سی فارسی را، از تلویزیون حکومتی ایران ببینید: جمعه ها ساعت 20 از شبکه ی دو سیما