فیسبوک صفحه العالم را بست!

فیسبوک صفحه العالم را بست!

فیسبوک علت بسته شدن صفحه العالم را حمایت از جنبش های مقاومت فلسطین ، حزب الله لبنان و انصار الله یمن عنوان کرده است . : نيک رو : https://www....