نگاهی به پروژه ناتمام انتقال گاز صلح

نگاهی به پروژه ناتمام انتقال گاز صلح

خط لوله چندهزار کیلومتری ایران-پاکستان -هند که از سال 1990 در دستور کار سه کشور قرار داشت،پس از گذشت 33 سال از شروع پروژه همچنان ناتمام باقی مانده. خط لوله&z...