با حضور بایدن پسرفت های زیادی داشتیم/از درون برای افول آمریکا برنامه ریخته اند

با حضور بایدن پسرفت های زیادی داشتیم/از درون برای افول آمریکا برنامه ریخته اند

تام کاتن: : نيک رو : https://www.nikru.ir/economy/energy با حضور بایدن پسرفت های زیادی داشتیم/از درون برای افول آمریکا برنامه ریخته اند...
وقتی کارشناسان بی بی سی هم به ضعف و افول آمریکا لب به اعتراف می گشایند

وقتی کارشناسان بی بی سی هم به ضعف و افول آمریکا لب به اعتراف می گشایند

وقتی کارشناسان بی بی سی هم به ضعف و افول آمریکا لب به اعتراف می گشایند؛ باید اعتراف کرد که ایالات متحده دیگر قدرت نظامی ندارد! : نيک رو : https:...