ارتباط تلفنی با "آقای بهرام ارفعی" در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/۲5

ارتباط تلفنی با "آقای بهرام ارفعی" در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰۸/۲5

ارتباط تلفنی با "آقای بهرام ارفعی، گزارشگر صدای مرکز استان زنجان" در رادیو سرو مورخ 1401/08/25 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سا...
ارتباط تلفنی با " آقای بهرام ارفعی " در رادیو سرو 1401/03/31

ارتباط تلفنی با " آقای بهرام ارفعی " در رادیو سرو 1401/03/31

ارتباط تلفنی با " آقای بهرام ارفعی ، گزارشگر صدای مرکز زنجان " در رادیو سرو مورخ 1401/۰3/31، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
پاره تنم را زخمی نکنید | میخ های سخنگوی ایران در جهان نواخته شد

پاره تنم را زخمی نکنید | میخ های سخنگوی ایران در جهان نواخته شد

توصیه پروفسور عبدالمجید ارفعی ؛ پدر زبان های باستانی ایران در جهان به راهنمایان گردشگری و کوهستان :