احیای فرهنگ نیازمند به سرمایه گذاری مادی است

احیای فرهنگ نیازمند به سرمایه گذاری مادی است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری مادی برای احیای فرهنگ، گفت: اگر در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری مادی انجام نشود و سعی ب...