آیا جوانمردان عاشق اند یا عشق آدم ها را جوانمرد می کند؟

آیا جوانمردان عاشق اند یا عشق آدم ها را جوانمرد می کند؟

با نگاه به آیین جوانمردان و نظر به روزگار عاشقان، این سوال همچنان مطرح است که آیا جوانمردان، انسان هایی عاشق هم هستند یا اینکه عشق آنها را به جوانمردی سوق دا...